Burmistrz Mieszkowic ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska (III nabór)

1.Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:
- posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów , o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ochrona środowiska, budownictwo, zamówienia publiczne, administracja publiczna,
c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
d) znajomość przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, ustawy o pracownikach samorządowych.


Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
b) umiejętność interpretowania przepisów i redagowania pism urzędowych,
c) komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność,
d) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
e) obsługa komputera,
f) prawo jazdy kat. B.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/6146