Dziś jest: Piątek 22 czerwca 2018, imieniny: Pauliny i Flawiusza
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6

« strona główna

NOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI!

data 12-04-2013

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Mieszkowice

Informujemy, że zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami Gmina Mieszkowice należy do Regionu Szczecińskiego. W związku z powyższym, właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieszkowice zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów zielonych (kod 20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów (RIPOK) prowadzona przez EKO-MYŚL Spółka z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.


Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy maja obowiązek udostępniania informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


W roku 2017 gmina Mieszkowice osiągnęła następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
1) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł
2) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych wyniósł 46,28 %.


Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na działce 196/10 w obrębie geodezyjnym Kurzycko ( teren byłego składowiska odpadów). PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00- 15.00.


PSZOK świadczy usługi nieodpłatnie na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie PSZOK-u jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o o z siedzibą przy ul. Warszawskiej 48, 74- 505 Mieszkowice. Podmiotem odpowiedzialnym za zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych również jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o o , ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice. Zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Mieszkowice przeprowadza się dwa razy do roku, w okresie wiosennym oraz w okresie jesiennym.

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa

 

Ogłoszenie

Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

Odbiór w/w odpadów odbędzie się w następujących terminach:

16.03.2018 r. PIĄTEK Z terenu miasta Mieszkowice
13.03.2018 r. WTOREK Sitno, Troszyn, Mirogniew, Kępa Troszyńska, Starzyn, Zielin, Ranowo, Kiwity, Kamionka
14.03.2018 r. ŚRODA Stare Łysogórki, Rogaczewo, Gozdowice, Błeszyn, Czelin
15.03.2018 r. CZWARTEK Wierzchlas, Goszków, Kurzycko, Kłosów
16.03.2018 r. PIĄTEK Plany

Proszę o wystawienie odpadów w widocznym miejscu, przy granicy posesji do godziny 8:00 .

UWAGA:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe itp.

 

Burmistrz Mieszkowic
Andrzej Salwa


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na terenie gminy Mieszkowice od 1 stycznia 2018 r.

 

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty                           

 

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia,

że od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i będą wynosić:

 • 13,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 18,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

            Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy, właściciele nieruchomości otrzymają z Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości podanej w zawiadomieniu.

            Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Burmistrz Mieszkowic wydał decyzję, określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

 

  Burmistrz Mieszkowic
/-/ Andrzej Salwa

 

 

NOWY SYTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI!

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mieszkowice za 2015 rok

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIESZKOWICE

 

Informujemy, że zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami Gmina Mieszkowice należy do Regionu Szczecińskiego. W związku z powyższym, właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieszkowice zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), odpadów zielonych (kod 20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów (RIPOK) prowadzona przez EKO-MYŚL Spółka z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy maja obowiązek udostępniania informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2015 Gmina Mieszkowice osiągnęła następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 19,1%.
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych wyniósł 100%.
 3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0. Wartość 0 z tego względu, iż brak jest odpadów przekazanych do składowania na składowisku.

Na terenie Gminy Mieszkowice funkcjonuje PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na działce 196/10 w obrębie geodezyjnym Kurzycko ( teren byłego składowiska odpadów). PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00- 15.00.

PSZOK świadczy usługi nieodpłatnie na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie PSZOK-u jest Zakład Usług Komunalnych z siedziba przy ul. Warszawskiej 48,  74-505 Mieszkowice.

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych również jest Zakład Usług Komunalnych, ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice. Zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Mieszkowice przeprowadza się dwa razy do roku, w okresie wiosennym oraz w okresie jesiennym.

 

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Mieszkowic informuje, że przeprowadzona zostanie zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków i opakowań po lekach, opakowań po chemikaliach, (farby), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  itp.

Odbiór w/w odpadów odbędzie się w następujących terminach:

 

  Z terenu miasta Mieszkowice  31.03.2017 r. PIĄTEK

 Sitno, Troszyn, Mirogniew, Kępa Troszyńska, Starzyn  28.03.2017r. WTOREK

Stare Łysogórki, Rogaczewo, Gozdowice, Błeszyn, Czelin  29.03.2017 r. ŚRODA

  Wierzchlas, Goszków, Kurzycko, Kłosów  30.03.2017r. CZWARTEK

Zielin, Ranowo, Kiwity, Kamionka, Plany  31.03.2017 r. PIĄTEK

Proszę o wystawienie odpadów w widocznym miejscu, przy granicy posesji do godziny 8:00 .

UWAGA:

 Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe itp.

   

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w  gminie Mieszkowice na 2018 r.

Segregowane:

 

Niesegregowane:

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK Komunikat Burmistrza

INFORMACJA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA

NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DEKLARACJA

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018

OŚWIADCZENIE

 

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu 2013

Uchwała w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Mieszkowice.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki odpadami komunalnymi 

Pani Anna Mich 

Parter (pok. nr 2)

Tel. 91 466 69 06Kalendarz imprez

  Czerwiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia