Dziś jest: Czwartek 19 lipca 2018, imieniny: Wincentego i Wodzisława
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

Zaproszenie do składania ofert na remont szatni i holu w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach

data 05-08-2011

 

 

Zaproszenie do składania ofert na remont szatni i holu w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   W  WYSTĄPIENIU OFERTOWYM

 

I.               Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Remont szatni i holu w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach,

Gmina Mieszkowice;

 Nazwa zamawiającego:

Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice

Tel./fax (91) 41 45 457; tel. kom. 508354980 ; e-mail: dyrektorspm-ce@wp.pl

Godziny urzędowania poniedziałek - piątek : 7:00 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zapytanie ofertowe,           w związku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień nie przekraczających 14 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont szatni i holu w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony został za pomocą przedmiaru robót, będącego załącznikiem do oferty.

 

2. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobligowani są do wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót tj. w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokonania własnych pomiarów.

 

3. Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Zastosowane materiały powinny spełniać normy przewidziane do obiektów użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wymaganych atestów.

 

4.Termin

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 sierpnia 2011 r.

 

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków oferty. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie,                i skierowane na adres: Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice

 e-mail: dyrektorspm-ce@wp.pl

 

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Iwona Świerczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach, tel. 914145457, 508354980 e-mail: dyrektorspm-ce@wp.pl

VI. Opis przygotowania oferty

1.         Przygotowanie oferty

1)         Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)         Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)         Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)         Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)         Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

6)        Wymagane dokumenty: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 

2.1 Ofertę należy złożyć na adres e-mail: dyrektorspm-ce@wp.pl

2.2 Plik zawierające ofertę powinien być opatrzony nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

2.3 Oznakowanie pliku: Remont szatni i holu w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

1. Oferty należy składać drogą mailową na adres: dyrektorspm-ce@wp.pl do dnia 10 sierpnia 2011 r. do godz. 14:00

 

 

 VIII. Kryteria oceny oferty

 

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

1. cena                                                                     100

---------------------------------------------------------------------------

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zaproponowana w ofercie cena nie może ulec zmianie.

 

2. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

IX. Warunki umowy

1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi  załącznik nr 2.

 

X. Ogłoszenia wyników zapytania

 

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

 

XI. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

- specyfikacja

-wzór zapytania ofertowego,

-projekt umowy,

-przedmiarKalendarz imprez

  Lipiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia